www.edulogia.pl aktualny od 1 kwietnia 2021 r. 

§1 Postanowienia wstępne 

Sklep internetowy edulogia, dostępny pod adresem internetowym www.edulogia.pl, prowadzony jest przez Ludgarda Oho sp. z o.o., ul. Inżynierska 78a 1-2, 81-512 Gdynia NIP: 586-231-57-09, Regon 366783286, KRS 0000667972 

Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.  

§2 Definicje

Konsument: osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Sprzedawca: Ludgarda Oho sp. z o.o., ul. Inżynierska 78a 1-2, 81-512 Gdynia
NIP: 586-231-57-09, Regon 366783286, KRS 0000667972 

Klient: każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

Sklep: sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.edulogia.pl

Umowa zawarta na odległość: umowa zawarta z Klientem w ramach w ramach Sklepu bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.  

Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.  

Konto: konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 

Formularz rejestracji :formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 

Formularz zamówienia: interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

Koszyk: element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.  

Produkt: dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.  

Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.  

§3. Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Ludgarda Oho sp. z o.o., ul. Inżynierska 78a 1-2, 81-512 Gdynia
NIP: 586-231-57-09, Regon 366783286, KRS 0000667972 

Adres e-mail Sprzedawcy: edulogia@edulogia.pl  

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 509 116 872 

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze.  

§4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:  

  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies.

§5. Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).  

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.  

§6. Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane dane to: adres e-mail oraz imię i nazwisko.  

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.  

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.  

§7. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;  
  • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;  
  • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu);  
  • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”;  
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.  

§8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionegoProduktu:
Odbiór osobisty dostępny pod adresem siedziby Ludgarda Oho sp. z o.o., ul. Inżynierska 78a 1-2, 81-512 Gdynia NIP: 586-231-57-09, Regon 366783286, KRS 0000667972
Dostawa kurierska pod adresem zgodnym ze złożonym zamówieniem.
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
Wygodna i bezpieczna płatność elektroniczna Tpay
Płatność przelewem na konto Sprzedawcy: Ludgarda Oho sp. z o.o., ul. Inżynierska 78a 1-2, 81-512 Gdynia NIP: 586-231-57-09, Regon 366783286, KRS 0000667972, nr rachunku: 28 1090 1102 0000 0001 3450 9014 w tytule imię i nazwisko.  

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.  

§9. Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.  

§10. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.  

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.   

§11. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do umowy: 

W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu.
W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę.
W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę
o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§12. Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.  

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy
lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.  

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych
w Kodeksie cywilnym:  

Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
Żądać usunięcia wady. 

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Ludgarda Oho sp. z o.o., ul. Inżynierska 78a 1-2, 81-512 Gdynia NIP: 586-231-57-09, Regon 366783286, KRS 0000667972. 

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres: edulogia@edulogia.pl
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.  

§13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 

Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§14. Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi
na to zgodę – także w celu marketingowym. 

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.   

§15. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw –
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

Gdynia, 1 kwietnia 2021r.